Δωρεές

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής τόσο στην προγενέστερη μορφή των Σπουδαστηρίων όσο και μετά την ενοποίηση της και τη μεταστέγασή στο κτήριο του Παλαιού Χημείου, γίνεται αποδέκτης δωρεών μεμονωμένων τίτλων βιβλίων αλλά και ολόκληρων συλλογών λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ανάπτυξης της συλλογής. 

Στο πλαίσιο αυτό καθηγητές της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ αλλά και άλλων Πανεπιστημίων, διδάκτορες, φοιτητές, ερευνητές, δικηγόροι καθώς και νομικοί εκδότες, δικηγορικοί σύλλογοι, δικηγορικές εταιρείες, συνεισφέρουν υλικό με αποτέλεσμα η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής να είναι μια από τις αρτιότερες νομικές συλλογές της χώρας.

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής γίνεται αποδέκτης δωρεών μεμονωμένων τίτλων αλλά και ολόκληρων συλλογών νομικών βιβλίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ανάπτυξης της συλλογής. Οι ενδιαφερόμενοι δωρητές μεμονωμένων τίτλων προσέρχονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης, όπου γίνεται η διαδικασία παράδοσης του υλικού, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει αναγκαιότητα ένταξής του στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Οι δωρητές συλλογών προσκομίζουν στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης κατάλογο των προς δωρεά τίτλων προκειμένου να γίνει έλεγχος ως προς την αναγκαιότητα ή μη αποδοχής της δωρεάς. Για την έγκριση αποδοχής της δωρεάς αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, ενώ η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΚΠΑ. 

Για οποιαδήποτε χορηγία ή δωρεά νομικών βιβλίων στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, προηγείται η επικοινωνία με την υπεύθυνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο 210 368 8066 ή στο email vstrakan@uoa.gr.