Τα νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης προέρχονται από κονδύλια του προϋπολογισμού της Βιβλιοθήκης και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής. Επίσης, μέρος αυτών προέρχεται από μεμονωμένες δωρεές αλλά και δωρεές συλλογών.