Εκτυπώσεις / Φωτοτύπηση

Δίδεται δυνατότητα αναπαραγωγής περιορισμένου αριθμού φωτοαντιγράφων εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή αναπαραγωγή τους καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.

Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο).