Δωρεές

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής τόσο στην προγενέστερη μορφή των Σπουδαστηρίων όσο και μετά την ενοποίηση της και τη μεταστέγαση στο κτήριο του Παλαιού Χημείου, γίνεται αποδέκτης δωρεών μεμονωμένων τίτλων βιβλίων αλλά και ολόκληρων συλλογών λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ανάπτυξης της συλλογής.

Η αποδοχή γίνεται μετά από αξιολόγηση των προς δωρεά τίτλων από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου λειτουργίας, λαμβάνοντας συνδυαστικά υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

  • Ιστορική αξία του υλικού της δωρεάς.
  • Συνάφεια του υλικού της δωρεάς με τις θεματικές επιστημονικές κατηγορίες που καλύπτει η Βιβλιοθήκη.
  • Φυσική κατάσταση της δωρεάς.
  • Ελλείψεις της Βιβλιοθήκης.
  • Αναγκαιότητα ύπαρξης πολλαπλών αντιτύπων, λόγω της συχνής τους χρήσης, μέσα στη συλλογή.
  • Κόστος αποθήκευσης και συντήρησης της δωρεάς.
  • Διαθεσιμότητα χώρου για την ταξιθέτηση της δωρεάς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι δωρητές μεμονωμένων τίτλων επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης, όπου ελέγχεται η αναγκαιότητα αποδοχής η μη της δωρεάς και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παράδοσης - παραλαβής των τεκμηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι δωρητές συλλογών αποστέλλουν στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης κατάλογο τίτλων συνοπτικής περιγραφής του υλικού σε αρχείο Excel, τον αριθμό τεκμηρίων (έστω και κατά προσέγγιση) και την φυσική κατάσταση αυτών, προκειμένου να γίνει έλεγχος ως προς την αναγκαιότητα ή μη αποδοχής τους.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης αξιολογεί την εκάστοτε δωρεά, κρίνοντας κατά περίπτωση την αποδοχή του συνόλου ή μέρους αυτής  σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, και αποστέλλει την απόφαση του στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΚΠΑ για την τελική επικύρωση αποδοχής της δωρεάς.

Στην περίπτωση αποδοχής της δωρεάς, ενημερώνεται ο δωρητής και τα τεκμήρια παραδίδονται στη Βιβλιοθήκη με ευθύνη του ιδίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής , ο δωρητής αποποιείται κάθε δικαιώματος επί του δωρηθέντος υλικού.

Η Βιβλιοθήκη αποστέλλει ευχαριστήρια επιστολή στους δωρητές.

Η Βιβλιοθήκη υποχρεούται να αναγράφει επί των δωρηθέντων τεκμηρίων, καθώς και στη βιβλιογραφική τους εγγραφή, το όνομα του δωρητή εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος.

Oι δωρεές συλλογών και εξοπλισμού αναφέρονται ανά έτος εδώ, ενώ οι δωρεές μεμονωμένων τίτλων συμπεριλαμβάνονται στο μηνιαίο δελτίο νέων αποκτημάτων.

Για οποιαδήποτε χορηγία ή δωρεά νομικών βιβλίων στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής προηγείται η επικοινωνία με την υπεύθυνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο 210 368 8066 &  210 3688065 ή στο email: nomiki(at)lib.uoa.gr