ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Α) ΓΕΝΙΚΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής (εφεξής Βιβλιοθήκη) καθορίζεται με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους. Λειτουργεί καθημερινά εκτός από τις επίσημες αργίες του έτους ενώ κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του Καλοκαιριού υπάρχουν τροποποιήσεις. Το ωράριο λειτουγίας ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook και instagram) και στους πίνακες ανακοινώσεων.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δικαίωμα επιτόπιας χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης έχουν τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ και των υπολοίπων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων καθώς και το κοινό εν γένει, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

 • Συλλογή ανοικτής πρόσβασης: Στη συλλογή αυτή ανήκουν, οι μονογραφίες, οι τιμητικοί τόμοι, τα διδακτικά συγγράμματα και τα περιοδικά.
 • Συλλογή περιορισμένης πρόσβασης: Στη συλλογή αυτή ανήκουν α) οι σπάνιες και πολύτιμες έντυπες εκδόσεις που φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, η είσοδος στον οποίο γίνεται κατόπιν άδειας από τον υπεύθυνο λειτουργίας  της Βιβλιοθήκης και η παραμονή σε αυτή διαρκεί περιορισμένο χρονικό διάστημα, και  β) το αρχείο περιοδικών εκδόσεων παρελθόντων ετών, το οποίο βρίσκεται στα κινητά βιβλιοστάσια του ισογείου και η είσοδος σε αυτά γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό.
 • Συλλογή κλειστής πρόσβασης: Στη συλλογή αυτή ανήκουν τα έντυπα πολλαπλά αντίτυπα και οι παλαιότερες εκδόσεις και βρίσκεται εκτός του κτηρίου του Παλαιού Χημείου. Το υλικό αυτής της συλλογής είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος και η παράδοση του γίνεται το αργότερο εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών.
 • Ψηφιακές / οnline συλλογές: Στις συλλογές αυτές ανήκουν οι βάσεις νομικών δεδομένων και το υλικό που έχει καταχωρισθεί στο ψηφιακό αποθετήριο ΠΕΡΓΑΜΟΣ.

Β) YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ:

Ακολούθως αναφέρονται οι σημαντικότερες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης οι οποίες κατά διαστήματα αναπροσαρμόζονται

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ - ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας  και  συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο). Τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης παρέχονται για προσωπική μελέτη και δεν επιτρέπεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση του υλικού, καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.

Σύμφωνα με τον ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ., ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 15/11/2021, δίδεται δυνατότητα δανεισμού σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ. Η Βιβλιοθήκη παρέχει την υπηρεσία του δανεισμού σε όλους τους χρήστες με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των  εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών της Νομικής Σχολής,

Ειδικότερα στη Βιβλιοθήκη μπορούν να εγγραφούν ως μέλη:  

 • Το Διδακτικό, Ερευνητικό, Διοικητικό και λοιπό προσωπικό
 • Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
 • Οι φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus κλπ.)

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί  να δανειστεί με την ακαδημαϊκή του ταυτότητα. Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού θα πρέπει τα μέλη της Βιβλιοθήκης να συμπληρώνουν την Αίτηση εγγραφής μέλους και να την αποστέλλουν μαζί με αρχείο εικόνας της ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση nomiki(at)lib.uoa.gr.

Δικαιώματα δανεισμού ανά κατηγορία χρηστών

 • Προπτυχιακοί φοιτητές (+ Erasmus) ΕΚΠΑ: Δανεισμός 5 βιβλίων για 5 ημέρες  με μία ανανέωση 5 ημερών
 • Μεταπτυχιακοί  φοιτητές , Υποψήφιοι διδάκτορες,  Μεταδιδάκτορες  ΕΚΠΑ: Δανεισμός 5 βιβλίων  για 10 ημέρες με μία ανανέωση για 10 ημέρες
 • Μέλη ΔΕΠ ΕΚΠΑ: Δανεισμός 7 βιβλίων για 30 ημέρες  με δύο  ανανεώσεις για 15 ημέρες η καθεμία
 • Προσωπικό ΕΚΠΑ: Δανεισμός 5 βιβλίων για 10 ημέρες με μία ανανέωση για 10 ημέρες
 • Εξωτερικοί χρήστες: Δανεισμός 3 βιβλίων για λίγες ώρες εντός της ίδιας ημέρας

Ο αριθμός των δανειζόμενων βιβλίων υπολογίζεται αθροιστικά από το σύνολο των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, η χρονική διάρκεια του δανεισμού αφορά ημερολογιακές ημέρες ενώ  προσμετρούνται τα  Σαββατοκύριακα και οι επίσημες αργίες. Τα τεκμήρια που δανείζονται από τη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, επιστρέφονται αποκλειστικά στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

Από το δανεισμό των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής εξαιρούνται οι σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις, τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό και υπάρχουν περιορισμοί ως προς το δανεισμό ορισμένων διδακτορικών διατριβών/ διπλωματικών εργασιών. Τα βιβλία που φέρουν την ένδειξη «Χρήση εντός Βιβλιοθήκης» ή έχουν αυξημένη ζήτηση ενδέχεται κατά περιόδους να μην δανείζονται ή να έχουν μικρότερη διάρκεια δανεισμού ο οποίος εξετάζεται ανά περίπτωση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του βιβλίου επιβάλλονται κυρώσεις

Δίδεται δυνατότητα αναπαραγωγής περιορισμένου αριθμού φωτοαντιγράφων εντός των εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης με τη χρήση ειδικής κάρτας. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί μόνο μία κάρτα ημερησίως από το Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του 1ου ορόφου της Βιβλιοθήκης. Το κόστος προμήθειας της κάρτας καθορίζεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δίδεται δυνατότητα πρόσβασης σε ελληνικές και διεθνείς βάσεις νομικών δεδομένων μέσω του Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών ή των εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών της Νομικής Σχολής.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει κατόπιν αιτήσεως των χρηστών να αναζητήσει και να προμηθευτεί, από άλλες συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού, άρθρα επιστημονικών περιοδικών τα οποία δεν υπάρχουν στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης. Το κόστος παραγγελίας επιβαρύνει τον ίδιο τον χρήστη και το ποσό καταβάλλεται με την αίτηση παραγγελίας. Η παράδοση του άρθρου γίνεται μόνο σε έντυπη μορφή.

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα διαδανεισμού βιβλίων από και προς τις Βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Διαδανεισμού Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Το υλικό που δανείζεται υπόκειται στον κανονισμό δανεισμού της προμηθεύτριας κάθε φορά Βιβλιοθήκης. Η παραλαβή και επιστροφή των βιβλίων μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο ή να επιλεγεί η αποστολή με ταχυμεταφορέα. Στην δεύτερη περίπτωση Όλα τα έξοδα αποστολής και παραλαβής του υλικού επιβαρύνουν αποκλειστικά τον τελικό χρήστη. Η διαμόρφωση του κόστους εξαρτάται από την υπηρεσία ταχυμεταφορών που θα επιλεγεί. Τα αιτήματα για διαδανεισμό βιβλίων που αφορούν υλικό που δεν υπάρχει στις συλλογές των Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, υποβάλλονται στο κεντρικό Γραφείο Εξυπηρέτησης στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης με έντυπη αίτηση ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση nomiki@lib.uoa.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους η ομάδα πληροφοριακής εκπαίδευσης της Βιβλιοθήκης σχεδιάζει και οργανώνει σεµινάρια στους πρωτοετείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής Σχολής. Δίδεται δυνατότητα επανάληψης των εν λόγω σεμιναρίων και κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, εφόσον υπάρχουν αιτήματα ομάδων χρηστών. Επίσης υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης εξειδικευμένων σεμιναρίων για νέες υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων και εκπαιδευτικά εργαλεία.

ΧΩΡΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ)

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει θέσεις αναγνωστών εντός των θεματικών συλλογών στο ισόγειο του κτηρίου, στο μεγάλο αναγνωστήριο περιοδικών του 1ου ορόφου, στο κεντρικό αναγνωστήριο και στην αίθουσα πολυμέσων του 2ου ορόφου. Διαθέτει επίσης αίθουσες ομαδικής μελέτης, για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών στα μικρά αναγνωστήρια περιοδικών και την αίθουσα της συλλογής Εύδοξος του 1ου ορόφου. Η χρήση των εν λόγω χώρων γίνεται πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό του Γραφείου Εξυπηρέτησης του πρώτου ορόφου.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει wifi και σταθμούς εργασίας ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) σε όλους τους χώρους . Στους Η/Υ της Βιβλιοθήκης δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση προγραμμάτων και λόγω του περιορισμένου αριθμού τους, προηγούνται πάντοτε οι χρήστες που έχουν εκπαιδευτικές εργασίες. Για τη συγγραφή των εργασιών χρησιμοποιούνται οι Η/Υ της αίθουσας πολυμέσων

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με αποφάσεις της Συγκλήτου (22ας-9-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ: 1617006790 και 29ης- 11-2016 / Αρ. Κεντρικού Πρ.: 1617011856), υποχρεούνται μετά την υποστήριξη της εργασίας τους να προβαίνουν στην κατάθεσή της στο Ψηφιακό Αποθετήριο «Πέργαμος», ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Η Βιβλιοθήκη εμπλουτίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της Νομικής Επιστήμης από τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος αλλά και από δωρεές

ΔΩΡΕΕΣ

Η Βιβλιοθήκη γίνεται αποδέκτης δωρεών βιβλίων αλλά και άλλου εξοπλισμού. Η αποδοχή δωρεών συλλογών γίνεται μετά από αξιολόγηση των προς δωρεά τεκμηρίων από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης, μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου λειτουργίας, λαμβάνοντας συνδυαστικά υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ιστορική αξία του υλικού της δωρεάς.
 • Συνάφεια του υλικού της δωρεάς με τις θεματικές επιστημονικές κατηγορίες που καλύπτει η Βιβλιοθήκη.
 • Φυσική κατάσταση της δωρεάς.
 • Ελλείψεις της Βιβλιοθήκης.
 • Αναγκαιότητα ύπαρξης πολλαπλών αντιτύπων, λόγω της συχνής τους χρήσης, μέσα στη συλλογή.
 • Κόστος αποθήκευσης και συντήρησης της δωρεάς.
 • Διαθεσιμότητα χώρου για την ταξιθέτηση της δωρεάς.

Οι ενδιαφερόμενοι δωρητές μεμονωμένων τίτλων επικοινωνούν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Βιβλιοθήκης, όπου ελέγχεται η αναγκαιότητα αποδοχής η μη της δωρεάς και γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες παράδοσης - παραλαβής των τεκμηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι δωρητές συλλογών αποστέλλουν στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης κατάλογο τίτλων συνοπτικής περιγραφής του υλικού, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, τον αριθμό τεκμηρίων και την φυσική κατάσταση αυτών, προκειμένου να γίνει έλεγχος ως προς την αναγκαιότητα ή μη αποδοχής τους.

Το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης αξιολογεί την εκάστοτε δωρεά, κρίνοντας κατά περίπτωση την αποδοχή του συνόλου ή μέρους αυτής και αποστέλλει την απόφαση του στο Πρυτανικό Συμβούλιο του ΕΚΠΑ για την τελική επικύρωση αποδοχής της δωρεάς.

Στην περίπτωση αποδοχής ενημερώνεται ο δωρητής και τα τεκμήρια παραδίδονται στη Βιβλιοθήκη με ευθύνη του ιδίου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής της δωρεάς, ο δωρητής αποποιείται κάθε δικαίωμα επί του δωρισθέντος υλικού. Η Βιβλιοθήκη αποστέλλει ευχαριστήρια επιστολή στους δωρητές. Η Βιβλιοθήκη υποχρεούται να αναγράφει επί των δωρισθέντων τεκμηρίων, καθώς και στη βιβλιογραφική τους εγγραφή, το όνομα του δωρητή εφόσον το επιθυμεί ο ίδιος. Για οποιαδήποτε χορηγία ή δωρεά νομικών βιβλίων στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής προηγείται η επικοινωνία με την υπεύθυνη λειτουργίας της Βιβλιοθήκης στο τηλέφωνο 210 368 8066 &  210 3688065 ή στο email : nomiki(at)lib.uoa.gr.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΦμεΑ)

Για την εξυπηρέτηση των φοιτητών με Αναπηρία υπάρχει συνεργασία με τη Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία του ΕΚΠΑ. Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής είναι προσβάσιμη στα άτομα με κινητικά προβλήματα, από την είσοδο της οδού Μαυρομιχάλη 17-19.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δίδεται δυνατότητα ξενάγησης στους χώρους της Βιβλιοθήκης ομάδων φοιτητών ή χρηστών, την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα και ώρες 15.00 – 17.00, κατόπιν σχετικού αιτήματος στη Γραμματεία της Βιβλιοθήκης και συνεννόησης με τον υπεύθυνο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. Τις ξεναγήσεις αναλαμβάνει η ομάδα πληροφοριακής εκπαίδευσης

 

Γ) ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής απαιτεί την καλή συνεργασία χρηστών και προσωπικού, η οποία επιτυγχάνεται όταν τηρούνται οι υποχρεώσεις και των δυο μερών και ακολουθούνται οι γενικοί κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Γενικοί κανόνες:

 • Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό και να συμμορφώνονται ως προς τις υποδείξεις του προσωπικού.
 • Κατά την είσοδό τους στο κτήριο παραδίδουν την ταυτότητά τους (αστυνομική ή φοιτητική), παραλαμβάνουν κλειδί για τα ερμάρια και τοποθετούν σε αυτά τα προσωπικά τους αντικείμενα (όπως τσάντες, θήκες Η/Υ, κλπ). Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο κτήριο όλες οι τσάντες, θήκες Η/Υ κλπ. παραμένουν πάντοτε στα ερμάρια του ισογείου. Με την αποχώρηση τους παίρνουν μαζί τους όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα (βιβλία, τσάντες κλπ). Κατά την έξοδό τους από το κτήριο παραδίδουν το κλειδί των ερμαρίων και παραλαμβάνουν την ταυτότητα τους.

Οι χρήστες κατά τη διάρκεια παραμονής στο κτήριο: 

 • Οφείλουν να τηρούν ησυχία, απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προστασία της ατομικής μελέτης.
 • Οφείλουν να αφήνουν το υλικό που χρησιμοποίησαν πάνω στα τραπέζια και να μην το επανατοποθετούν στα ράφια.
 • Οφείλουν να μην καταστρέφουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υλικοτεχνική υποδομή και δεν προκαλούν οποιαδήποτε φθορά στο υλικό της Βιβλιοθήκης. Σε περίπτωση καταστροφής και απώλειας, αναλαμβάνουν οι ίδιοι το κόστος έγκαιρης αντικατάστασής του.
 • Οφείλουν να μην χρησιμοποιούν κινητά τηλεφώνα ή αντικείμενα που προκαλούν θόρυβο. Τυχόν επείγουσες συνομιλίες θα πρέπει να γίνονται πάντοτε εκτός των αναγνωστηρίων ή των βιβλιοστασίων.
 • Οφείλουν να μην καταναλώνουν τρόφιμα και ποτά (εξαιρούνται τα μπουκαλάκια µε νερό) στους χώρους της Βιβλιοθήκης. Ο καφές επιτρέπεται μόνο στα αίθρια και στο αναγνωστήριο του 2ου ορόφου. Για την ξεκούραση και τα τρόφιμα χρησιμοποιούν τα αίθρια και τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο επίπεδο του 1ου ορόφου, τηρώντας πάντοτε τους κανόνες ησυχίας και καθαριότητας.
 • Οφείλουν να χρησιμοποιούν τους κάδους ανακύκλωσης και απορριμμάτων.
 • Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλικών, καθώς και αντικειμένων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στην υλικοτεχνική υποδομή της Βιβλιοθήκης και του κτηρίου.
 • Δίνεται δυνατότητα στους χρήστες να εκφράσουν την άποψή τους για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και να καταθέτουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση των υπηρεσιών της, στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του   ισογείου    ή    με     την     αποστολή ηλεκτρονικού  μηνύματος  στο nomiki(at)lib.uoa.gr . Επίσης μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα ικανοποίησης χρηστών που διεξάγει η Βιβλιοθήκη μέσω ερωτηματολογίων.
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται ρητά σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης και του κτηρίου καθώς και στα αίθρια.
 • Οι ενήλικοι χρήστες που συνοδεύουν παιδιά είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την αρμόζουσα συμπεριφορά τους εντός της Βιβλιοθήκης.
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού ή άλλου σοβαρού κινδύνου οι χρήστες υποχρεούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού.
 • Το υλικό της Βιβλιοθήκης προστατεύεται από ειδικό σύστημα ασφαλείας.

Επικαιροποίηση κανονισμού σύμφωνα με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης στην από 12 /11/2021 συνεδρίαση του.

 

 

Παρακολουθήστε το βίντεο που εφτιαξε το προσωπικό για την ορθη χρήση της Βιβλιοθήκης:

https://www.youtube.com/watch?v=-v8DVN-m1M8