Συλλογή

Οργάνωση συλλογής της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής

Είναι διαπιστωμένο ότι η συλλογή της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, αν δεν ξεπερνά, σίγουρα συγκρίνεται επάξια με αντίστοιχες συλλογές με­γάλων πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών του εξωτερικού.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής καλύπτει με ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, νομοθεσια και νομολογία όλους τους κλάδους του ηπειρωτικού και αγγλοσαξωνικού δικαίου. Αποτελείται από βιβλία και περιοδικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και βάσεις νομικών δεδομένων. Το υλικό έχει καταχωρισθεί στον ηλεκτρονικό κατάλογο των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ (OPAC) και οδηγίες για την αναζήτηση στον κατάλογο είναι διαθέσιμες εδώ.

Η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός της συλλογής γίνεται σε συνεργασία με το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και τα μέλη ΔΕΠ της Νομικής Σχολής, με κονδύλια από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αλλά και από τους προϋπολογισμούς των ΠΜΣ της Νομικής Σχολής. Μέρος της συλλογής προέρχεται επίσης από δωρεές τόσο εκ μέρους των μελών ΔΕΠ, ενεργών και αφυπηρετούντων όσο και ιδιωτών. Ο εμπλουτισμός της συλλογής είναι διαρκής και πληροφορίες για τα νέα αποκτήματα της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμες εδώ.

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της και είναι οργανωμένη κατά τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, εξυπηρετώντας την επιστημονική κοινότητα του Ιδρύματος και ερευνητές άλλων συναφών Ιδρυμάτων και Οργανισμών.