Όροι και προϋποθέσεις δανεισμού από 15/11/2021

Με απόφαση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ από 15/11/2021 τίθεται σε ισχύ ο Ενιαίος Κανονισμός Δανεισμού ΒΚΠ ΕΚΠΑ, σύμφωνα με τον οποίο δίνεται δυνατότητα δανεισμού σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ.

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής παρέχει την υπηρεσία του δανεισμού σε όλους τους χρήστες με πρωταρχικό στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μελών της Νομικής Σχολής.

Στη Βιβλιοθήκη μπορούν να εγγραφούν ως μέλη:  

 • Το Διδακτικό, Ερευνητικό, Διοικητικό και λοιπό προσωπικό
 • Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες
 • Οι φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής (Erasmus κλπ.)

Κάθε εγγεγραμμένο μέλος μπορεί  να δανειστεί με την ακαδημαϊκή του ταυτότητα. Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού θα πρέπει τα μέλη της Βιβλιοθήκης να συμπληρώνουν την Αίτηση εγγραφής μέλους και να την αποστέλλουν μαζί με αρχείο εικόνας της ακαδημαϊκής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση nomiki(at)lib.uoa.gr.

Δικαιώματα δανεισμού ανά κατηγορία χρηστών:

Προπτυχιακοί φοιτητές (+ Erasmus) ΕΚΠΑ

 

5 βιβλία για 5 ημέρες -  Μία ανανέωση για 5 ημέρες

 

Μεταπτυχιακοί  φοιτητές , Υποψήφιοι διδάκτορες,          Μεταδιδάκτορες ΕΚΠΑ

5 βιβλία για 10 ημέρες - Μία ανανέωση για 10 ημέρες

 

Μέλη ΔΕΠ ΕΚΠΑ

 

7 βιβλία για 30 ημέρες  - Με δύο  ανανεώσεις για 15 ημέρες η καθεμία

 

Προσωπικό ΕΚΠΑ

 

5 βιβλία για 10 ημέρες - Μία ανανέωση για 10 ημέρες

 

Εξωτερικοί χρήστες 

 

3 βιβλία για δανεισμό ολίγων ωρών εντός της ιδιας ημέρας

Ο αριθμός των δανειζόμενων βιβλίων υπολογίζεται αθροιστικά από το σύνολο των βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ, η χρονική διάρκεια του δανεισμού αφορά ημερολογιακές ημέρες ενώ προσμετρούνται τα Σαββατοκύριακα και οι επίσημες αργίες.

Τα τεκμήρια που δανείζονται από τη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής, επιστρέφονται αποκλειστικά στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής.

Από το δανεισμό των τεκμηρίων της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής εξαιρούνται οι σπάνιες και πολύτιμες εκδόσεις, τα περιοδικά, το πληροφοριακό υλικό και υπάρχουν περιορισμοί ως προς το δανεισμό ορισμένων διδακτορικών διατριβών/ διπλωματικών εργασιών. Τα βιβλία που φέρουν την ένδειξη «Χρήση εντός Βιβλιοθήκης» ή έχουν αυξημένη ζήτηση ενδέχεται κατά περιόδους να μην δανείζονται ή να έχουν μικρότερη διάρκεια δανεισμού ο οποίος εξετάζεται ανά περίπτωση.

Για τα περιοδικά που δεν εντοπίζονται  σε ηλεκτρονική μορφή στις  διαθέσιμες βάσεις νομικών δεδομένων ή (Περιοδικά έντυπης συλλογής Βιβλιοθήκης Νομικής Σχολής που διατίθενται και ηλεκτρονικά) δίδεται η δυνατότητα ολιγόωρου δανεισμού  εντός της ιδίας ημέρας ή ιδιωτικής αναπαραγωγής τόσο με ίδια μέσα όσο και  σε ειδικό χώρο της Βιβλιοθήκης.

Για το Μακροχρόνιο δανεισμό συγγραμμάτων Ευδόξου πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

Δίνεται δυνατότητα ενημέρωσης ως προς την κατάσταση των δανεισμών εκάστου χρήστη, με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας ο Λογαριασμός μου, ακολουθώντας τις οδηγίες.

Ανανεώσεις, εκπρόθεσμοι δανεισμοί και κυρώσεις (από 15/11/2021)

 • Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει ανανέωση του δανεισμένου υλικού την ημέρα της επιστροφής του είτε στη διεύθυνση nomiki(at)lib.uoa.gr, είτε κάνοντας αίτημα στο helpdesk στην ιστοσελίδα, είτε φέρνοντας το υλικό στη Βιβλιοθήκη. Επιπλέον, έχει τεθεί σε λειτουργία η δυνατότητα ανανέωσης από τα μέλη μέσω της υπηρεσίας Ο Λογαριασμός Μου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μόνο από την Βιβλιοθήκη Σχολής στην οποία ανήκουν τα τεκμήρια.
 • Δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού σε βιβλία που επιστρέφονται εκπρόθεσμα.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του βιβλίου επιβάλλονται κυρώσεις.

Εκπρόθεσμοι δανεισμοί και υπενθυμίσεις

 • Όλες οι κατηγορίες χρηστών ενημερώνονται για την επιστροφή ή ανανέωση του δανεισμένου υλικού τους μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
 • Μία ημέρα πριν από τη λήξη του δανεισμού
 • Την επόμενη ημέρα που λήγει ο δανεισμός
 • Τρεις ημέρες μετά τη λήξη του δανεισμού
 • Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα προέρχεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση (ilsas(at)seab.gr), και το θέμα του θα είναι «Ειδοποίηση από την Βιβλιοθήκη» ή «Notice from the Library». Συστήνεται να ελέγχετε και τον φάκελο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας/Spam.

Κυρώσεις εξαιτίας εκπρόθεσμων δανεισμών

 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του βιβλίου περισσότερες από 3 ημέρες,
  αναστέλλεται η δυνατότητα δανεισμού για όσες ημέρες καθυστέρησε να επιστραφεί το υλικό.
 • Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης, πέραν των ανωτέρω, θα αναστέλλεται άμεσα η ιδιότητα μέλους της Βιβλιοθήκης και θα αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης για το διάστημα αναστολής, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την συνεδρίαση του συμβουλίου θα έχουν επιστραφεί τα βιβλία. Σε διαφορετική περίπτωση το Εφορευτικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα να προβεί σε οριστική διαγραφή του μέλους.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής λόγω ασθενείας ή ιδιαίτερα σοβαρού κωλύματος η  έγκαιρη επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη θα αντιμετωπίζεται ανάλογα με την περίπτωση.
 • Σε περίπτωση απώλειας  του τεκμηρίου που έχει δανεισθεί, ο χρήστης οφείλει να το αντικαταστήσει. Σε περίπτωση που το βιβλίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, θα αποφασίζει το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης κατά περίπτωση
 • Σε περίπτωση φθοράς, o χρήστης αναλαμβάνει την αποκατάστασή του.

Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας  και  συγγενικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/93 με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις, τις διεθνείς συμβάσεις και το ευρωπαϊκό κεκτημένο). Τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης παρέχονται για προσωπική μελέτη και δεν επιτρέπεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση του υλικού, καθώς και οποιαδήποτε εμπορική χρήση τους.